Aplikace Hodiny

V iPhone je standartně již od výrobce nainstalovaná aplikace Hodiny.

Na ploše si najdeme ikonu hodiny a aktivujeme ji poklepáním jednoho prstu. Aplikace se otevře.

Rozložení obrazovky:

V nejhornější části obrazovky se nachází stavový řádek a pod ním je již tělo aplikace Hodiny.

Přesuneme se do nejspodnější části obrazovky, tedy těsně nad tlačítko plochy. Zde se nachází čtyři panely.

Jsou to Světový čas, Budík, Stopky, Minutka. Každý z těchto panelů lze aktivovat tím, že na něj poklepeme.

Světový čas:

Nyní se nacházíme v levém horním rohu těsně pod stavovým řádkem. Najdeme zde tlačítka Upravit a na opačné straně tlačítko Přidat. Pod nimi je zobrazen seznam všech měst která jsme si přidali. Tlačítko Upravit: Jakmile toto tlačítko aktivujeme, před každou položkou v seznamu měst se objeví přepínač smazat. Poklepáním na něj se zobrazí tlačítko smazat které odstraní danou položku. Zároveň se při úpravě za každou položkou objeví tažitelné tlačítko. Tažitelné tlačítko aktivujeme gestem poklepat a přidržet stejně tak jako v kontaktech na indexu tabulky. Zde má však toto tlačítko funkci pro přesunutí položky nad jinou položku, nebo obráceně. Úpravy zakončíme poklepáním na tlačítko Hotovo které nahradilo tlačítko Upravit.

Tlačítko Přidat:

Poklepáním na tlačítko přidat se dostaneme na další stránku kde budeme vyzváni abychom vybrali město. K nalezení námi požadovaného města máme dva nástroje - vyhledávací pole a index tabulky. Mezi těmito položkami se nachází tlačítko Zrušit které po poklepání zruší akci.

Budík:

Jak již nadpis napovídá jedná se o nepostradatelnou součást aplikace hodiny. Aktivujeme si panel Budík v dolní části displeje a poté se přesuneme do horní části. Opět těsně pod stavový řádek a začneme prohlídku z levé strany. Prvním tlačíktem je Upravit a na opačném konci tlačítko Přidat. Pod tlačítky se již nacházejí námi vytvořené budíky.

Tlačítko Přidat:

Poklepáním na něj se dostaneme na stránku pro vytvoření nového budíku. V pravem horním rohu je tlačítko Zrušit pro zrušení operace a na opačné straně tlačítko Uložit. Tímto tlačítkem zakončíme naše nastavení budíku. Následuje formulář pro zadání potřebných údajů budíku. První položkou jsou hodiny, VoiceOver doslovně zahlásí ?Hodiny položka výběru upravitelné?. Je to pole pro nastavení hodin. Použijeme zde gesta rotoru na němž navolíme položku Upravit hodnotu a teď již stačí švihat prstem nahoru, nebo dolů a hodiny budou přibývat, nebo ubývat. Další položka jsou minuty ?Platí stejný postup jako u hodin. Švihem zleva doprava se přesuneme dále a to na výběr opakování budíku. Standartně je nastaveno Opakování nikdy. Jakmile na tuto položku poklepeme dostaneme se do dalšího nastavení kde budeme moci zaškrtnout v který den chceme aby se budík opakoval. Zpět na nastavení se dostaneme přes poklepání na tlačítko Zpět a nebo použitím gesta Z. Dále je zde textové pole pro napsání názvu budíku. Na další položce si můžeme změnit budící tón. Poslení položkou je zaškrtávací políčko pro odložení budíku. Zaškrtnete-li si toto políčko budete při buzení dotázáni zda chcete budík odložit. Budík se při buzení ukončuje tak že odemkneme obrazovku. Jakmile máme takto nastavený budík, stačí jen dokončit akci poklepáním na tlačíktko Uložit. Budík se Automaticky přidá do seznamu.

Tlačítko Upravit:

Při poklepání na toto tlačítko se nám před každým budíkem objeví tlačítko smazat: Druhá možnost je poklepat na tělo námi nastaveného budíku a poté mu můžeme změnit hodnoty. POZOR: Po jakékoli úpravě nezapomeňte poklepat na tlačítko Uložit.

Stopky:

Po poklepání na kartu stopky budeme přesunuti do stejnojmené aplikace. Šviháním si prohlédneme tělo této aplikace. První položkou kterou nám Voiceover zahlásí je 00:00 sekund mezičas. Druhá položka je 00:00 uplynulo. Poté přeskočíme na tlačítko Spustit, toto tlačítko se při spuštěných stopkách změní na Zastavit. Dalším tlačítkem je Mezičas. Poklepáním na toto tlačítko si vytvoříme mezičasy. Po zastavení Stopek se nám objeví za tlačítkem Spustit tlačítko Smazat. Toto tlačítko smaže všechny námi vytvořené mezičasy.

Minutka:

Poslední kartou a zároveň poslení položkou v aplikaci Hodiny je Minutka. Tato aplikace slouží k odečtu námi nastaveného času, takže se dá použít v kuchyni, při cvičení. Aktivujeme kartu Minutka a šviháním se dostaneme na první nastavitelnou položku. VoiceOver zahlásí ?Vybráno nula hodin, položka výběru upravitelné. Tuto položku upravíme tak že si na rotoru natočíme funkci Upravit hodnotu a poté švihání jednoho prstu ze spoda nahoru nebo opačně nastavíme požadovanou hodnotu. Švihnutím zleva doprava se přesuneme na další upravitelnou položku, tentokrát pro nastavení minut. Stejným spusobem jako jsme nastavovali hodiny nastavíme i minuty. Výběr funkce rotoru již hledat nemusíme, jelikož ho máme natočen z předchozího upravitelného pole. Stačí tedy švihat prstem nahoru, nebo dolů. Po nastavení minut se švihnutím zleva doprava přesuneme na položku pro výběr akce po uplynutí námi nastaveného času. Jestliže na něj poklepeme dostaneme se na další stránku pro výběr zvuku, který signalizuje konec. Poslení položkou za těmito zvuky je položka Zastavit přehrávání. Jestliže si v iPhone pustíme nějakou hudbu a nastavíme si minutku, pak po uplynutí času se hudba automaticky vypne. Jakmile poklepeme na jakoukoli melodii, nebo položku po dokončení zastavit přehrávání musíme poklepat na tlačítko Nastavit, které se nachází v pravém horním rohu pod stavovým řádkem. V případě že si toto nastavení rozmyslíme stačí poklepat na tlačítko Zrušitt. Toto tlačítko se nachází v levém horním rohu. Po nastavení všech potřebných položek došviháme na tlačítko Spustit, poklepáním na toto tlačítko aktivujeme Minutku. Toto tlačítko se po aktivaci automaticky mění na tlačítko Zrušit. Poklepáním deaktivujeme Minutku. Za tímto tlačítkem se nachází poslení položka a tou je tlačítko pozastavit, tímto tlačítkem Minutku pouze pozastavíme. Opět ji spustíme poklepáním na tlačítko Dále, které vystřídalo tlačítko Pozastavit.

Poznámka:

Nastavíme-li si čas odpočtu, vybereme položku Po dokončení zastavit přehrávání a následně Minutku spustíme, pak šviháním zprava doleva můžeme došvihat na čas kde VoiceOver bude hlásit zbývající čas. Odpočet se aktualizuje po čtyřech sekundách.